Thursday, 7 September 2017

LOTR: the battle of Gahragh - Sept 3th 2017


Er werd gebruik gemaakt van de spelregel "Aangaande Koningen en Helden", een fantasy variant van onze  oudheid clubregel "About Caesar"
We used the rule "About Kings and Heroes", the fantasy adaptation of our ancients club rule "About Caesar"

link to the site

link to The rule at Caliver books

Eerste beurt


Het Kwaad:

spelers Thomas, Kristof Siegfried
De spelers van het Kwaad stuurden al hun troepen voorwaarts .
In het centrum was het eerste gevecht, Siegfried had zijn ruiterij een charge laten uitvoeren waarop de speler van het Goede, (Alex) een tegencharges deed met zijn eigen ruiterij. Het resultaat van een eerste gevecht was onbeslist, en werd een ongoing combat, een tweede gevecht was een overwinning voor het goede en het derde ruitergevecht  werd een break through voor de lichte cavalerie die aanvielen op een eenheid boogschutters en ook deze vernietigden.
De balista vuurde ook een bracht ook schade toe.

Het goede:
spelers Jochen en Alex
Het centrum van het goede trok zich wat samen en probeerde het ruiterijgevecht in hun voordeel te forceren, ze  vernietigden de lichte ruiterij in het centrum en duwden de wolven ruiterij van Siegfried voor een deel terug maar meer niet dan dat.
Centrum links van het Goede wisten de boogschutter van Gondor met hulp van magie een volledige eenheid Orks uit te roeien, deElfen duwden met hun vuurkracht en deel van rechter flank van het kwade terug maar het merendeel van deze laatsten bleef voorwaarts gaan.First turn

The Evil side. 


players Thomas, Kristof Siegfried


The Evil Players did sent all their troops forward.In the center was the first fight, Siegfried initiaded  a charge on which the player of the Good, (Alex) did a countercharge with his own cavalry. The result of a first fight was undecided and became a continuous fight, a second fight was a victory for the Good and the third contact was a break through for the Evil light cavalry which attacked a unit of Rohan archers and destroyed them too. The Balista also inflicted some damage.


The Good side


players Jochen and Alex


The center of the good reorganised  and tried to force the outcome of the  ongoing 
cavalery melee, destroying the second Evil light cavalry  and pushing Siegfried's Wulf riders back, but no more than that..

Center left of the Good: the  Gondor's archer succeeded,with the help of magic, to wipe out a complete unit of Orcs, the Elves with their elite bowmen pushed back some Evil units , but most remained on their positions

Tweede beurt


Het Kwaad:
De volledige linie bleef voorwaarts gaan, en aan de rechter flank van het Kwaad zorgde de haag ervoor dat er deze beurt niet gechargeerd kon worden.
Het centrum onder leiding van Kristof wist wel contact te maken en kon zo de ruiterij van het Goede verslaan.
Op de linkerflank bleven de Goblins vooruit gaan.


Het Goede:
De rechter flank van het Goede bleef op zijn stellingen om de Goblins op te wachten.
Het centrum maakte zich gereed om de piekeniers van Kristof op te vangen op de heuvel.
De linker flank probeerde zoveel mogelijk slachtoffers te maken met hun pijlen maar door pech met de dobbelstenen was het effect zeer beperkt.Second turn

Evil:
The advance continued. On the Evil right flank , the hedgerow prevented contact.

The center led by Kristof made contact  with the Rohan cavalry and destroyed them.
On the left side, the Goblins came into firing distance.Good:

The right flank of The Good kept their position waiting for the Goblins to close in.In the center, with the benefit of the higher position, he Rohan infantry awaited the arrival of Kristofs' pikes.

The left flank with the Elves and Gondorians tried to make as many victims as possible with their arrows, but bad dice luck,kept the effect very limited.3de Beurt


Het Kwaad:
Siegfried op de  linker flank had besloten zijn Goblin boogschutters te gebruiken tegen de Gondor elite eenheden en maakte aardig wat slachtoffers.
In het centrum bij Kristof kwamen  de piekeniers in gevecht tegen de lichte Rohan troepen en vond een slachting plaats. De Orks maakten ook contact bij de haag met de Gondor boogschutters, en wisten er één te vernietigen ;  een andere hield stand.
Thomas op de rechter flank, maakte ook contact met de vijand. Door middel van magie werd de voorste eenheid versterkt door 2 spreuken. (één waardoor ze alle vlaggen negeerde en een andere waardoor alle aan de vijand toegebrachte vlaggen dubbel telden) Dit had zware gevolgen voor de Elfen die al vanaf het eerste contact een volledige eenheid verloren.Het Goede:
Aan hun rechter flank bleven de meeste troepen staan, alleen als de troepen van het Kwade dichtbij genoeg waren werd er een aanval gedaan.
In het centrum trokken de Rohan troepen zich terug om de gaten te vullen in de linie.
Linker flank: de Elfen deden een tegenaanval om de Orks terug te duwen maar werden zelf verslagen en tot terugtocht gedwongen.

De Gondor troepen centrum links bleven op hun positie en wachtten  de Orks op die door de haag gingen komen.
3rd turn

Evil
:

Siegfried on the left flank used his Goblin archers against the Gondor elite units and made some casualties.On the center left, Kristof battled with his pikemen against the Rohan light troops turining it into a slaughter. On the center right Orks charged  the hedgerow defended by two Gondor archers units, of which one was destroyed, the other managed to keep position.

Thomas on the right flank also made contact with the enemy. By means of magic the Evil front unit was reinforced by 2 spells. (one by which they ignored all flags trown against them  and another spell which doubled all the flags inflicted to the enemy) This had serious consequences for the Elves who lost one full unit from the first contact.Good:
On their right flank most troops still kept position, only making a charge on the few Evil units
coming within charging distance. 


in the center, the Rohan troops pulled back to reorganise their lines.

Left flank: The Elves did a counterattack to push back the Orcs but were defeated themselves,  retreating again. On the left center, the Gondorians made ready for when the Orcs came through the hegderow.

4de Beurt

Het Kwaad:
De Goblins op de linker flank begonnen toen hun aantallen te gebruiken, overspoelden de elite troepen van Gondoren en slaagden er al ook in de Ent eenheid met pijl en boog te vernieitigen.
Het centrum, de piekeniers van Kristof hadden een slachting aangericht bij de troepen van Rohan.
De Elfen werden toen van uit verschillende richtingen aangevallen en verloren zoveel troepen door dat de helft van hun eenheden vernietigd was en zodoende hun legermoreel gebroken was : de Elfen verlieten vluchtend het speelveld.Het Goede:
De Troepen aan de rechter flank probeerden nog iets te forceren maar konden niet meer op tegen de aantallen van de Goblins.
Het centrum deed nog een laatste poging om de piekeniers tot staan te brengen, maar tevergeefs.
Op de linker flank,: de soldaten van Gondor die er nu alleen voorstonden deden toen een laatste wanhopige charge om de troepen van het Kwade terug te slaan in de hoop de doorbrekende piekeniers daarna in de flank te bedreigen. De charge lukte deels, ze wisten een eenheid met gevechtstrol te vernietigen maar dat was niet genoeg om de situatie om te keren.Einde spel:
De rechter flank van het Goede stond op breken door de aantallen van de Goblins.
Het centrum van het Goede was bijna  op breekpunt gevallen (nog 1 of 2 eenheden van het breekpunt verwijderd).
Linker flank, de elfen waren vernietigd en de Gondor soldaten stonden er alleen voor omringd door vijanden, vluchten was de enige optie.


Een zeer snel spel en intens spel. Het enthousiasme van de spelers van het Kwaad , en dosis geluk, slim gebruik van hun spreuken en tactisch inzicht gaven de Goede zijde geen kans.4th turn
Evil:
On the left, the Goblins went for it, using  their supirior numbers, flooded the Gondor elite troops and destoryed the Ent unit with arrow and bow.
The center, Kristof pikes had slaughtered almost all  Rohan units.
The Elves were attacked from different directions and lost so many units, less than half remained, thus their army morale was broken: the Elves fled the field.Good:
On the right, the  Dwarfs tried to turn the tide ,but could not stand up against the numbers of the Goblins.
In the center a last effort was made to stall the advance of the pikes, but in vain.
On the  left flank, the Gondor soldiers now standing alone,  made a final desperate charge to repel the Evil troops in the hope of threatening the pikes in the flank the next turn. The charge partially succeeded: they managed to defeat a combat-troll unit, but that was by far not enough  to reverse the situation.
End of the game:

The right flank of the Good was broken by the Goblins.
The center of the Good was almost at break point (could olny afford  losing 1 or 2 units before breaking).
Left flank, the elves were destroyed and the Gondor soldiers were surrounded by enemies , flight being the only option.
A very fast game and intense game. The enthusiasm of the Evil players, and a dose of luck, smart use of their spells and tactical insight gave the Good Side no chance.
No comments:

Post a Comment